Wat is Mandeville Academy?

Mandeville Academy biedt een kleine groep ambitieuze hoogbegaafde studenten een jaar lang de kans om op het allerhoogste niveau kennis te maken met een breed spectrum aan wetenschappelijke disciplines en maatschappelijke vraagstukken aan een kleinschalige academische broedplaats. Een instituut waar de rust en de tijd is om na te denken over complexe, maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd is het een intellectuele speeltuin met gelijkgestemden, waar de vonken door de kamer schieten van het denken. Wij faciliteren ‘the most beautiful minds’ in hun persoonlijke groei: hun geesten zijn gemaakt voor creatief, conceptueel en associatief denken, we laten hun capaciteiten excelleren! Zij doen onmisbare ervaringen op die hen in staat stellen op het hoogste niveau te functioneren. Ook zijn de studenten voor één jaar de bewoners van Mandeville Academy. Zij leren onder begeleiding op eigen benen staan en maken zich de bijbehorende vaardigheden eigen.

 

Na een jaar Mandeville Academy hebben de topstudenten hun persoonlijke interesses en unieke kracht in de volle breedte verder ontwikkeld en les gehad van prominente docenten in uiteenlopende disciplines. Ze bereiden zich weloverwogen voor op de volgende stap in hun studie of loopbaan. Bovendien maken zij deel uit van een netwerk op een uniek niveau waar zij zakelijk en persoonlijk altijd op kunnen terugvallen. De Academy brengt immers studenten en de top van het bedrijfsleven in een vroeg stadium met elkaar in contact en dit levert een levenslang uniek netwerk op voor iedereen die betrokken is bij Mandeville. Een unieke kans!

Ad Tempus Vitae

 

 

Waarom is Mandeville opgericht?

In de huidige tijd is zichtbaar en voelbaar dat via snel veranderende omstandigheden nieuwe mogelijkheden vorm krijgen. We zien breed in de maatschappij dat veel van de huidige patronen en structuren niet meer goed werken. Impactvolle gebeurtenissen, snelle verspreiding van informatie en razendsnelle (technologische) ontwikkelingen zorgen voor een andere kijk op de wereld. De samenleving verandert snel en we zien op vele vlakken onvrede, druk en aanpassingen aan de omstandigheden ontstaan. Werkelijk komen tot vernieuwende oplossingen heeft een andere aanpak vanuit een ander perspectief nodig. Jonge hoogbegaafde mensen hebben het vermogen om deze potentie zeer snel op te pakken; met name als de omgeving dit stimuleert, voedt en op de juiste manier begeleidt. Mandeville Academy en haar uitgebreide netwerk maken dit mogelijk.

Hoogbegaafde gemotiveerde jongvolwassenen, ‘the most beautiful minds’,  zijn tot veel meer in staat dan dat onze samenleving op dit moment erkent. De unieke potentie waarmee zij geboren zijn, wordt veelal tekort gedaan in onze maatschappij en het hedendaagse onderwijs. Er is onvoldoende ruimte voor de ontwikkeling van dit unieke potentieel. Hoogbegaafden hebben een snelwerkend brein, zijn van nature erg nieuwsgierig, ondernemend met een unieke kijk op de wereld. Ze denken buiten gebaande paden, houden van nieuwe dingen bedenken en hiermee experimenteren, zien snel verbindingen en zijn vaak autonome onafhankelijke denkers. Ze benaderen vraagstukken en lesstof holistisch en zijn geïnteresseerd in het grotere geheel en haar onderlinge verbanden. Door snelle verwerkingscapaciteit zijn ze in staat nieuwe oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken. Bij Mandeville bieden we een uniek lesprogramma op een topniveau aan waarbij de studenten leren hoe ze hierbij zelf aan het roer kunnen staan. Het is essentieel voor hoogbegaafden om hun eigen weg te vinden die recht doet aan hun denkkracht en veelheid aan talenten. Mandeville maakt gebruik van haar uitgebreide netwerk en werkt samen met docenten uit de top van het bedrijfsleven, politiek en wetenschap en biedt studenten volop de mogelijkheid zichzelf middels de leerervaringen en interessante vraagstukken verder te ontplooien op een manier die van nature bij hen past. Op een effectieve en constructieve wijze leren zij hoe ze hun krachten volop kunnen inzetten om te toekomst mede vorm te geven vanuit hun uniciteit. Mandeville Academy is een prachtig vliegwiel voor hun ontwikkeling!

 

De naam Mandeville

De naam Mandeville verwijst naar een aantal historische personen met eigen karaktertrekken en bijzondere verdiensten die tezamen het motto van Mandeville vormen: Ad Tempus Vitae.

Bernard Mandeville (1670 Rotterdam – 1733 Londen)

NPG 1261; Unknown man, formerly known as Sir James Thornhill by John Closterman

Filosoof, arts, econoom en satiricus. Bernard Mandeville verlaat na 1690 Nederland wegens vermeende betrokkenheid bij de Costerman-oproer in 1690, een anti-belastingonlust in Rotterdam. Mandeville schrijft een satirisch gedicht over schepen Jacob van Zuijlen van Nievelt. Uit angst voor represailles vertrekt hij naar Engeland. Mandeville’s voornaamste stelling is: ‘de ondeugd is de eigenlijke bron van algemeen welzijn’. De deugd schaadt. Hij bedenkt de Mandeville-paradox: ‘individueel nut hoeft niet gelijk te staan aan maatschappelijk nut’. Hij is vooral beroemd buiten Nederland. Bernard Mandeville wordt geïnspireerd door Michel de Montaigne (1533-1592), Thomas Hobbes (1588-1679) en Pierre Bayle (1647-1706). Hij wordt geciteerd door Karl Marx (1818-1893) en inspireert de werken van Adam Smith (1723-1790), David Hume (1711-1776), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Voltaire (1694-1778), Jeremy Bentham (1748-1832) en John Stuart Mill (1806-1873). Bernard Mandeville leert ons niet-dogmatisch te denken. Krassen en rafelranden zijn noodzakelijke grootheden in een maatschappij.


Jan van Mandeville (1300 St. Albans – 1358 Luik)

Auteur van ‘De reizen van Jan van Mandeville’. Dit reisboek is een inspiratiebron voor Christoffel Columbus en Marco Polo. Mandeville’s reis in 1356 valt uiteen in twee delen. Een route via Byzantijnse Rijk, Klein-Azië, het Heilige Land, de Sinaïwoestijn, Egypte naar het (fictieve) land van Pape Jan. In het tweede deel reist hij naar het verre oosten (India, China en andere oostelijk gelegen gebieden). De eerste vertaling in het Nederlands is uit 1434 en afkomstig uit het regulierenklooster van St. Maartensdal in Leuven. Dit handschrift bevat naast ‘De reizen van Jan van Mandeville’ ook een fraai exemplaar van de ‘Rijmbijbel’ van Jacob van Maerlant. Reizen aan het begin van de veertiende eeuw is een hachelijke onderneming. Het vergt nieuwsgierigheid, onrust en moed. Eigenschappen die van groot belang zijn bij de Mandeville Academy.


Geoffrey de Mandeville, tweede graaf van Essex (1191-1216)

Geoffrey de Mandeville is een middeleeuwse ridder. Hij verzet zich met 24 vrienden tegen de toenemende centralistische macht van de Britse koning Jan zonder Land. Op 15 juni 1215 dwingen zij de koning om de Magna Charta te tekenen. In de Magna Charta wordt de macht van de koning ingeperkt en worden grotere politieke vrijheden gegarandeerd. De kerk wordt gevrijwaard van de overheersing van de vorst. De wetgeving en rechtspraak worden hervormd. In 1216 overlijdt Geoffrey de Mandeville  als gevolg van de verwondingen die hij heeft opgelopen gedurende de ‘joust’, het steekspel, bij een riddertoernooi in Londen. De tweede graaf van Essex leert ons dat geen enkel gezag of autoriteit boven een kritische kijk verheven is. Gezag en macht moet altijd worden getart om het corrumperen tegen te gaan.


Geoffrey de Mandeville, eerste graaf van Essex (1100-1144)

Geoffrey de Mandeville komt in opstand tegen de Britse koning die zijn kastelen inclusief de Tower in Londen confisqueert. De ruzie escaleert en hij wordt zelfs door paus Celestinus II in 1143 geëxcommuniceerd. Mandeville sterft als gevolg van een dodelijke wond, veroorzaakt door een vijandelijke pijl tijdens een gewapend treffen met soldaten van de koning. Omdat hij is geëxcommuniceerd mag hij niet worden begraven in het klooster Walden dat hij omstreeks 1136 heeft gesticht. Onder druk van zijn vrienden geeft paus Celestinus II schoorvoetend toestemming om hem te begraven in Temple Church in Londen. Voorwaarde is wel dat het lichaam in een gesloten loden kist wordt begraven opdat Mandeville’s ziel niet kan ontsnappen naar de hemel. Zijn kameraden gehoorzamen de paus, ze begraven Geoffrey uiteindelijk in een loden kist in Temple Church maar niet alvorens zij een paar gaten in de loden kist te hebben geslagen teneinde zijn ziel toch te laten ontsnappen. Vriendschap en loyaliteit, zoals het hoort. In een middeleeuws handschrift is het overlijden van Geoffrey de Mandeville gesymboliseerd door een gebroken lans. Het omgekeerde wapenschild symboliseert zijn excommunicatie waardoor hij buiten de kudde van gelovigen valt. Het omgekeerde wapenschild vormt het logo van Mandeville Academy; hoogbegaafden vallen doorgaans buiten de schare. Mooi zo.

 

Website by Webroots