(1) Stichting Mandeville Academy

(2) Stichting Endowment Fund Mandeville Academy


Ad (1): Stichting Mandeville Academy

Stichting Mandeville Academy is per 14 september 2016 bij notariële akte opgericht. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 66839483.

Contact
Het bezoekadres van de stichting is Westhaven 12, 2801 PN Gouda. Voor bezoek kunt u een afspraak maken met Harry Veenendaal, bereikbaar via telefoonnummer 0182-769290 of stuur een email aan info@mandevilleacademy.nl.

Doelstelling
In de oprichtingsakte is onder artikel 3 het doel van de stichting als volgt omschreven:
3.1 De Stichting heeft ten doel het verzorgen van onderwijs voor onder meer hoogbegaafde jongvolwassenen in de breedste zin, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al het geen in de ruimste zin met een en ander in verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3.2 De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en aanbieden van opleidingen, en met het oog daarop verwerven en in stand houden van onroerende zaken en het ten behoeve van de doelstelling werven van fondsen.

Bestuurssamenstelling
Artikel 5 van de statuten van de stichting bepaalt dat het bestuur van de stichting wordt gevormd door ten minste twee leden.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

Harry Veenendaal | Voorzitter

Vacature 2e bestuurder

Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten op declaratiebasis onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken. Daarnaast ontvangen bestuurders een (niet bovenmatig) forfaitaire vergoeding (vacatiegeld) voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994). De forfaitaire vergoeding is gebaseerd op het Besluit vergoedingen advierscolleges en commissies (3 augustus 2013).

Bestuurders die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen wel een beloning ontvangen. Lees hier meer over beloning van uitvoerende bestuurders.

Vrijwilligers ontvangen, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur, een vergoeding voor gemaakte onkosten op declaratiebasis onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken.
Stichting Mandeville Academy richt de administratie in conform artikel 52 AWR zodat valt op te maken wat er betaald is aan kostenvergoeding en vacatiegeld en waarvoor.

ANBI status

Sinds 2008 kan de belastingdienst een organisatie kwalificeren als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Minstens 90% van de uitgaven moeten het algemeen nut dienen. Meer informatie vindt u hier.

Wij streven ernaar de ANBI status te verkrijgen.


Ad (2) Stichting Endowment Fund Mandeville Academy

Stichting Mandeville Academy is per 22 februari 2019 bij notariële akte opgericht. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 74082434.

Contact
Het bezoekadres van de stichting is Westhaven 12, 2801 PN Gouda. Voor bezoek kunt u een afspraak maken met Harry Veenendaal, bereikbaar via telefoonnummer 0182-769290 of stuur een email aan info@mandevilleacademy.nl.

Doelstelling
In de oprichtingsakte is onder artikel 4 het doel van de stichting als volgt omschreven:
4.1 De stichting heeft ten doel het toekennen de financiering en uitkering van (studie)beurzen ten behoeve van hoogbegaafde studenten van de Mandeville Academy en daarbuiten, de voldoening van salarissen van en vergoedingen voor docenten die werkzaam zijn aan of in opdracht van de Mandeville Academy, bijdrage in algemene zin aan de exploitatie van het door oprichter gedreven onderwijsinstituut, alsmede de uitkering van het vermogen aan door de oprichter aangewezen projecten.

4.2 De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aantrekken, verwerven, beheren, beleggen van gelden en vermogens welke als subsidie, garantie, lening of anderszins risicodragend worden verstrekt aan of ten behoeve van onder meer: (a) wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Mandeville Academy en aan haar gelieerde instellingen, instituten en bijzondere leerstoelen; (b) voorzieningen, bibliotheken en wetenschappelijke verzamelingen van de Mandeville Academy en (c) de ontwikkeling en ontsluiting van software op het terrein van de informatietechnologie ten behoeve van het onderzoek en onderwijs aan de Mandeville Academy; (d) de financiering van specifieke activiteiten en projecten van de Mandeville Academy en de met haar verbonden instellingen; (e) de financiering van specifieke activiteiten en projecten die bijdragen aan het doel van de stichting; (f) voorzieningen voor studenten en van (studenten)organisaties die zijn verbonden aan of zich inzetten voor de Mandeville Academy; (g) studenten, alumni, promovendi en al diegenen die op enigerlei wijze als hoogleraar, medewerk(st)er of anderszins aan de Mandeville Academy zijn verbonden, waaronder het verstrekken van beurzen, voorschotten en stipendia en de bekostiging van studiereizen, studie en onderwijs aan in het buitenland gevestigde universiteiten en daaraan gelieerde instellingen, het vorenstaande in de ruimste zin des words en voorts alle overige middelen welke dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de stichting.

Bestuurssamenstelling
Artikel 5 van de statuten van de stichting bepaalt dat het bestuur van de stichting wordt gevormd door ten minste twee leden.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

Thomas Loudon | journalist

Neldes Hovestad | managing director Dow Chemicals

Daan Brink | CEO Proximities Risk Consultancy

Elmar Hellendoorn | Strategic Advisor Atlantic Council

Jan de Laat | entrepreneur

Bestuurssamenstelling
Bestuurders ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten op declaratiebasis onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken. Daarnaast ontvangen bestuurders een (niet bovenmatig) forfaitaire vergoeding (vacatiegeld) voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994). De forfaitaire vergoeding is gebaseerd op het Besluit vergoedingen advierscolleges en commissies (3 augustus 2013).

Bestuurders die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen wel een beloning ontvangen. Lees hier meer over beloning van uitvoerende bestuurders.

Vrijwilligers ontvangen, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur, een vergoeding voor gemaakte onkosten op declaratiebasis onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken.
Stichting Mandeville Academy richt de administratie in conform artikel 52 AWR zodat valt op te maken wat er betaald is aan kostenvergoeding en vacatiegeld en waarvoor.

ANBI Status

Sinds 2008 kan de belastingdienst een organisatie kwalificeren als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Minstens 90% van de uitgaven moeten het algemeen nut dienen. Meer informatie vindt u hier.

Wij streven ernaar de ANBI status te verkrijgen.


Website by Webroots