OPRICHTING MANDEVILLE ENDOWMENT FUND

Stichting Mandeville Academy Endowment Fund is per 22 februari 2018 bij notariële akte opgericht. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 74082434.

CONTACT
Het bezoekadres van de stichting is Westhaven 12, 2801 PN Gouda. Voor bezoek kunt u een afspraak maken met Harry Veenendaal, bereikbaar via telefoonnummer 0182-769290 of stuur een email aan info@mandevilletrustfonds.nl.

DOELSTELLING
In de oprichtingsakte is onder artikel 2 het doel van de stichting als volgt omschreven:
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de groei en bloei van de Mandeville Academy. De stichting tracht dit doel te bereiken door het aantrekken, verwerven, beheren en beleggen van gelden en vermogens welke als subsidie, garantie, lening of anderszins risicodragend worden verstrekt aan of ten behoeve van onder meer:

a. wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Mandeville Academy en aan haar gelieerde instellingen en, instituten;
b. voorzieningen, bibliotheken en wetenschappelijke verzamelingen van de Mandeville Academy;
c. de ontwikkeling en ontsluiting van software op het terrein van de informatietechnologie ten behoeve van het onderzoek en onderwijs aan de Mandeville Academy;
d. de financiering van specifieke activiteiten en projecten van de Mandeville Academy en de met haar verbonden instellingen;
e. de financiering van specifieke activiteiten en projecten die bijdragen aan het doel van de stichting; f. voorzieningen voor studenten en van (studenten)organisaties die zijn verbonden aan of zich inzetten voor de Mandeville Academy;
g. studenten, alumni en al diegenen die op enigerlei wijze als docent, medewerk(st)er of anderszins aan de Mandeville Academy zijn verbonden, waaronder het verstrekken van beurzen, voorschotten en stipendia en de bekostiging van studiereizen, studie en onderwijs aan in het buitenland gevestigde universiteiten en daaraan gelieerde instellingen, het vorenstaande in de ruimste zin des woords en voorts alle overige middelen welke dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de stichting. De stichting kan in overeenstemming met de statuten van een andere rechtspersoon, die daarom verzoekt en waarvan het doel mede strekt tot bevordering van het in lid 1 omschreven doel van de stichting, het bestuur van zodanige rechtspersoon of het beheer van de geldmiddelen daarvan op zich nemen. Het staat de stichting vrij ook andere fondsen op naam te creëren. De stichting zal zich inspannen voor een nauwe samenwerking met en een ondersteuning – ook in financieel opzicht – van de vereniging. De stichting onderschrijft de gedragscodes die bij haar taken passen.

BESTUURSSAMENSTELLING
Artikel 5 van de statuten van de stichting bepaalt dat het bestuur van de stichting wordt gevormd door een oneven aantal van tenminste drie leden bestaande uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De huidige samenstelling van het bestuur:

 

 

Secretaris:

dr Neldes Hovestad | managing director Dow Chemicals Terneuzen

 

 

 

Penningmeester:

dr Jan de Laat | vml wethouder Financien Gouda

 

 

 

 

Bestuurslid:

drs Daan Brink | CEO Proximities

 

 

 

Bestuurslid:

Thomas Loudon MA MS | Eindredacteur BNNVARA

 

 

 

BELONINGBELEID
Bestuurders ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten op declaratiebasis onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken. Daarnaast ontvangen bestuurders een (niet bovenmatig) forfaitaire vergoeding (vacatiegeld) voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994). De forfaitaire vergoeding is gebaseerd op het Besluit vergoedingen advierscolleges en commissies (3 augustus 2013).

Bestuurders die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen wel een beloning ontvangen. Lees hier meer over beloning van uitvoerende bestuurders.

Vrijwilligers ontvangen, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur, een vergoeding voor gemaakte onkosten op declaratiebasis onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken.
Mandeville Endowment Fund richt de administratie in conform artikel 52 AWR zodat valt op te maken wat er betaald is aan kostenvergoeding en vacatiegeld en waarvoor.

ANBI status

Sinds 2008 kan de belastingdienst een organisatie kwalificeren als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Minstens 90% van de uitgaven moeten het algemeen nut dienen. Meer informatie vindt u hier.

Per  2019 heeft de Belastingdienst erkend dat wij per oprichtingsdatum een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. Dit houdt in dat u uw giften aan het Mandeville Endowment Fund kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting indien u aan de voorwaarden voldoet van de Belastingdienst. Lees hierover meer op de website.

ANBI / RSIN nummer: ____

 

Website by Webroots