Introductie

Wat is Mandeville Academy?

Mandeville Academy is een opleiding voor hoogbegaafde jongvolwassenen. Mandeville Academy verstaat onder hoogbegaafdheid de groep met een algemene intelligentie die hoger is dan 98% van de bevolking. Omdat zij maar 2% van de bevolking uitmaken, is het een getalsmatig gegeven dat hoogbegaafden dat wat hen bijzonder maakt maar met weinig anderen kunnen delen.

Ruim driekwart van de hoogbegaafden behaalt geen universitaire eindkwalificatie. Dit komt doordat het onderwijsaanbod in het hoger onderwijs onvoldoende aansluit bij de specifieke behoeften en verwachtingen van hoogbegaafde studenten. Zij leren op een andere manier dan andere hoger-onderwijsstudenten. Zo hebben zij de lesstof vaak snel begrepen, waarna ze erop gaan variëren en de stof in verband brengen met andere vraagstukken. Dat gaat niet altijd goed samen met de gemiddelde student, die meer herhaling van de hoofdlijnen van de lesstof nodig heeft.

In Nederland is er geen vorm van hoger onderwijs die deze behoeften onderkent. Hoogbegaafden hebben daarom te vaak te maken met onderpresteren en zelfs met schooluitval en het afbreken van een studie. De cv’s van veel hoogbegaafden vallen op door niet-afgemaakte studies. Zij komen op de arbeidsmarkt zonder startkwalificatie en missen daardoor toegang tot de banen waarin zij het meest effectief zijn. Daardoor blijft veel intellectueel potentieel onbenut. Dat kan Nederland als kennisintensieve samenleving zich niet veroorloven.

Doelstelling

Mandeville Academy biedt een kleine groep ambitieuze hoogbegaafde jongvolwassenen een jaar lang de kans om op het allerhoogste niveau kennis te maken met een breed spectrum aan wetenschappelijke disciplines en maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast doen zij onmisbare vaardigheden op die hen in staat stellen op het hoogste niveau te functioneren en leren zij op een natuurlijke manier op eigen benen te staan doordat zij in het gebouw van Mandeville Academy wonen. Na een jaar Mandeville Academy hebben zij ontdekt waar hun interesses liggen, hebben zij onderzoeksvaardigheden ontwikkeld toegespitst op hoogbegaafdheid, hebben zij les gehad van topdocenten uit uiteenlopende disciplines en hebben zij een weloverwogen keuze gemaakt voor de volgende stap in hun studie of loopbaan. Bovendien maken zij deel uit van een alumninetwerk waar zij zakelijk en persoonlijk altijd op kunnen terugvallen.

Waarden

Autonomie, de eigen koers bepalen, is de kernwaarde van Mandeville Academy. Zeker voor hoogbegaafden is het essentieel om zelf aan het roer te staan, maar vaak is dat lastig te realiseren. Er zijn nu eenmaal weinig gebaande paden die recht doen aan hun denkkracht en veelheid aan talenten. Om hun eigen weg te gaan, moeten zij die weg zelf bepalen, banen en plaveien. De vaardigheden daarvoor leren zij op Mandeville Academy.

Mandeville Academy hecht veel belang aan onafhankelijkheid. De meerwaarde van onze studenten is nu juist, dat zij meer weten en kunnen dan het gemiddelde. Het door de overheid gereguleerde hoger onderwijs richt zich niet op hoogbegaafden, maar op de getalsmatig veel grotere groep net daaronder. Het gereguleerde hoger onderwijs biedt onvoldoende ruimte aan hoogbegaafde studenten om te studeren op de manier die het beste bij hen past. Om die reden is het onderwijs van Mandeville Academy niet geaccrediteerd. Mandeville Academy is geheel onafhankelijk.

Mandeville Academy maakt geen onderscheid op basis van afkomst, huidskleur, geslacht, genderidentiteit, geaardheid, politieke voorkeur of levensbeschouwing. Respect voor de ander staat centraal. Iedereen die aan de selectiecriteria voldoet, komt in principe in aanmerking voor onderwijs, ook degenen die niet draagkrachtig genoeg zijn om het cursusgeld te voldoen.

Comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling bestaat uit:

Paul de Krom – bestuursvoorzitter TNO
Feikje Wittermans – business development manager VOPAK
Aart van Beuzekom – chairman ORTEC

Website by Webroots