Op aanvraag

Forensisch Redeneren op Bayesiaanse grondslag voor advocaten (2019091111)

In deze online basiscursus worden de basisbeginselen van Forensisch Redeneren geïntroduceerd, specifiek gericht op de advocatuur. Centraal in het strafrecht staat de bewijsvoering, waarbij door rechters en aanklagers de bewijsmiddelen worden gewogen en gecombineerd. Omdat de magistratuur hiervoor geen systematische aanpak hanteert, bevat de bewijsvoering regelmatig ernstige fouten, waaronder soms ook de beruchte Prosecutor’s Fallacy.

Op aanvraag

Inleiding

Het is voor de verdediging van cruciaal belang om deze fouten te leren herkennen en op grond daarvan de bewijsvoering (in een requisitoir of vonnis) te kunnen corrigeren of relativeren. Op die wijze kan een aanklacht of vonnis wellicht als aantoonbaar onjuist worden verworpen. Vaker nog kan worden beargumenteerd dat de mate van zekerheid die het OM of de rechtspraak meenden te hebben in elk geval te hoog werd ingeschat. De Bayesiaanse methodiek stelt u als advocaat in staat een logisch correcte, kwantitatieve, en kritische beoordelingstoets van het bewijs te presenteren.

De basiscursus bestaat uit een online hoorcollege van Frans Alkemade, een expert in forensisch redeneren wiens Bayesiaanse analyses, gemaakt in opdracht van OM of verdediging , de laatste jaren een rol hebben gespeeld in een aantal geruchtmakende strafzaken.

Leerdoelen
Aan bod komen onderwerpen als: welke rol speelt het begrip waarschijnlijkheid in de bewijsvoering, en op welke logisch correcte wijze hangen waarschijnlijkheid en bewijskracht samen? Hoe kunnen hypotheses zodanig worden opgesteld dat het mogelijk wordt om alle bevindingen van een zinnige bewijskracht te voorzien? Hoe kunnen die afzonderlijke bewijskrachten worden gecombineerd tot een consistent eindoordeel over de waarschijnlijkheidsverhoudingen van de afzonderlijke hypotheses? Kortom: Hoe kun je correct redeneren met louter waarschijnlijkheden als uitgangspunt?
Het hierbij gehanteerde Bayesiaanse model is in principe wiskundig van aard, maar de uitgangspunten van dat model vormen – ook zonder enige expliciete berekening – op zichzelf al een krachtig mentaal gereedschap voor strafrechtelijke waarheidsvinding. Enkele basiselementen van een correcte manier van redeneren zijn:

● Het nadenken over de manier waarop de verdachte in eerste instantie in beeld is gekomen als mogelijke dader van het delict. Wat was de eerste reden of aanleiding voor verdenking? Het antwoord op deze vraag kan een zogenoemde prior probability (kortweg prior) opleveren. Soms is die prior veel zwakker dan politie of OM hadden ingeschat, waardoor ook de uiteindelijke waarschijnlijkheid van het schuldscenario veel lager uitkomt.
● Het nadenken over (wellicht meerdere) schuld- en onschuldscenario’s. Vaak verzuimt de rechter of officier om de mate waarin het bewijs past bij het onschuldscenario. Het expliciteren van een correcte, symmetrische manier van denken, kan tot nieuwe inzichten leiden. Wellicht is bepaald bewijs minder belastend dan je op het eerste gezicht zou denken.
● Het systematisch leren zoeken naar ontlastende feiten en omstandigheden die soms in het dossier aanwezig zijn zonder dat ze direct in het oog springen. Bepaalde ontlastende coïncidenties worden bijvoorbeeld pas zichtbaar als men kennis heeft genomen van (en heeft geoefend met) het begrip Likelihood Ratio.
● Het leren herkennen van de Prosecutor’s Fallacy.
● Het leren herkennen van foutieve parafrases van forensische conclusies zoals die bijvoorbeeld door het NFI worden gerapporteerd.
● Etc.

Deze online course wordt aanbevolen als inleiding voor de volgende masterclasses: Forensisch redeneren op Bayesiaanse grondslag voor de strafrechtadvocatuur (2019091112), Bayesiaanse statistiek voor de (financiële) transactiepraktijk (2019091113), Mathematische uitdagingen in de mededingspraktijk (2019091114), Bayesiaanse statistiek voor togaberoepen (2019091115).

Key Facts

Docent: dr. Frans Alkemade, fysicus en expert in forensisch redeneren
Taal: Nederlands
Kosten: € 150,– ex. BTW
Duur: circa 1,5 uur
Locatie: Online via secure inlog
Minimumaantal deelnemers: geen

Website by Webroots